İNGİLİZCE DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ

1. Hali
Base Form

2. Hali
Past Simple

 

Türkçe Anlamı

awake

awoke

uyanmak

be

was, were

olmak

beat

beat

vurmak

become

became

olmak

begin

began

başlamak

bend

bent

bükmek

bet

bet

bahse girmek

bid

bid

emretmek

bite

bit

ısırmak

blow

blew

esmek

break

broke

kırmak

bring

brought

getirmek

build

built

inşa etmek

burst

burst

patlamak

burn

burned/burnt

yakmak

buy

bought

satın almak

catch

caught

yakalamak

choose

chose

seçmek

come

came

gelmek

cut

cut

kesmek

deal

dealt

anlaşmak

dig

dug

kazmak

do

did

yapmak

draw

drew

çekmek

dream

dreamed/dreamt

rüya görmek

drive

drove

sürmek

drink

drank

içmek

eat

ate

yemek yemek

fall

fell

düşmek

feed

fed

beslemek

feel

felt

hissetmek

fight

fought

dövüşmek

find

found

bulmak

fly

flew

uçmak

forbid

forbade

yasaklamak

forget

forgot

unutmak

forgive

forgave

affetmek

freeze

froze

donmak

get

got

elde etmek

give

gave

vermek

go

went

gitmek

grow

grew

büyümek

hang

hung

asmak

have

had

sahip olmak

hear

heard

duymak

hide

hid

saklamak

hit

 

hit

 

vurmak

hold

held

tutmak

hurt

hurt

yaralanmak

keep

kept

saklamak

know

knew

bilmek

lay

laid

yaymak

lead

led

rehberlik etmek

learn

learned/learnt

öğretmek

leave

left

ayrılmak

lend

lent

ödünç vermek

let

let

izin vermek

lie

lay

yalan söylemek

lose

lost

kaybetmek

make

made

yapmak

mean

meant

anlamına gelmek

meet

met

buluşmak

pay

paid

ödemek

put

put

koymak

read

read

okumak

ride

rode

binmek

ring

rang

çalmak

rise

rose

yükselmek

run

ran

koşmak

say

said

söylemek

see

saw

görmek

sell

sold

satmak

send

sent

göndermek

show

showed

göstermek

sing

sang

şarkı söylemek

sit

sat

oturmak

sleep

slept

uyumak

speak

spoke

konuşmak

spend

spent

harcamak

stand

stood

ayakta durmak

swim

swam

yüzmek

take

took

almak

teach

taught

öğretmek

tear

tore

yırtmak

tell

told

anlatmak

think

thought

düşünmek

throw

threw

fırlatmak

understand

understood

anlamak

wake

woke

uyanmak

wear

wore

giymek

win

won

kazanmak

write

wrote

yazmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir