Irregular Verbs List / Düzensiz Fiiller Listesi

1. Hali / 1st. Form
Base Form
(Yalın Hal)

2. Hali / 2nd. Form
Past Simple
(Geçmiş Zaman)

TÜRKÇE ANLAMI

awake awoke uyanmak
be was, were olmak
beat beat vurmak
become became olmak
begin began başlamak
bend bent bükmek
bet bet bahse girmek
bid bid emretmek
bite bit ısırmak
blow blew esmek
break broke kırmak
bring brought getirmek
broadcast broadcast yayımlamak
build built inşa etmek
burst burst patlamak
burn burned/burnt yakmak
buy bought satın almak
catch caught yakalamak
choose chose seçmek
come came gelmek
cost cost değer biçmek
creep crept emeklemek
cut cut kesmek
deal dealt anlaşmak
dig dug kazmak
do did yapmak
draw drew çekmek
dream dreamed/dreamt rüya görmek
drive drove sürmek
drink drank içmek
eat ate yemek yemek
fall fell düşmek
feed fed beslemek
feel felt hissetmek
fight fought dövüşmek
find found bulmak
flee fled firar etmek
fly flew uçmak
forbid forbade yasaklamak
forget forgot unutmak
forgive forgave affetmek
freeze froze donmak
get got elde etmek
give gave vermek
go went gitmek
grow grew büyümek
hang hung asmak
have had sahip olmak
hear heard duymak
hide hid saklamak
hit hit vurmak
hold held tutmak
hurt hurt yaralanmak
keep kept saklamak
know knew bilmek
lay laid yaymak
lead led rehberlik etmek
learn learned/learnt öğretmek
leave left ayrılmak
lend lent ödünç vermek
let let izin vermek
lie lay yalan söylemek
lose lost kaybetmek
make made yapmak
mean meant anlamına gelmek
meet met buluşmak
pay paid ödemek
put put koymak
read read okumak
ride rode binmek
ring rang çalmak
rise rose yükselmek
run ran koşmak
say said söylemek
see saw görmek
sell sold satmak
send sent göndermek
show showed göstermek
shut shut kapamak
sing sang şarkı söylemek
sit sat oturmak
sleep slept uyumak
speak spoke konuşmak
spend spent harcamak
stand stood ayakta durmak
swim swam yüzmek
take took almak
teach taught öğretmek
tear tore yırtmak
tell told anlatmak
think thought düşünmek
throw threw fırlatmak
understand understood anlamak
wake woke uyanmak
wear wore giymek
win won kazanmak
write wrote yazmak

 

NOT: Düzensiz fiiller, kullanıldığı zaman formunun standart çekimlenme düzenine uymayan fiillerdir.

Yani geçmiş zamanda sonlarına “–ed” veya “-d” almazlar,  farklı bir değişikliğe uğrayarak 2. hale geçerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir