Cümle Kurma / Making Sentence

İngilizce’de Cümle Yapısı

İngilizce ile Türkçe’nin sözcük dizilişi farklıdır.

Cümle yapısı Türkçe’de Özne+Nesne+Yüklem şeklinde; İngilizce’de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.

Ben İngilize öğrenirim.
Özne + Nesne + Yüklem

I learn English.
Özne + Yüklem + Nesne

Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce’de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce’de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek (Özne + Yüklem + Nesne).

Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce’de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.

Ben akşamları İngilizce çalışırım.
Özne + Zarf + Nesne + Yüklem

I study English in the evenings.
Özne + Yüklem + Nesne + Zarf
Cümle Yapısı

Düzenli bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE – olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” çekimleri kullanılır.

Türkçe Cümle Yapısı: Özne+ Nesne + Fiil
İngilizce Cümle Yapısı: Özne + Varsa yardımcı fiil + Fiil + Nesne

Aşağıdakiler, kişi/varlık isimlerinin yerine kullanılan öznelerdir.

I (Ben)
You (Sen)
He (O-erkek)
She (O-kadın)
It (O-hayvanlar ve cansızlar)
We (Biz)
You (Siz)
They (Onlar)

Örnek Cümleler:

I am (I’m) here. (Ben buradayım)
You are (You’re) here. (Sen buradasın)
He is (He’s) here. (O burada)
She is (She’s) here. (O burada)
It is (It’s) here. (O burada)
We are (We’re) here. (Biz buradayız)
You are (You’re) here. (Siz buradasınız)
They are (They’re) here. (Onlar buradalar)

Aşağıdakiler ise, nesnenin hangi kişilere/varlıklara ait olduklarını göstermek için kullanılırlar. Fakat tek başlarına değil, ardından gelen bir isim ile birlikte kullanılarak onu tamamlarlar.

My (Benim)
Your (Senin)
His (Onun – erkek)
Her (Onun – kadın)
Its (Onun – hayvanlar ve cansız varlıklar)
Our (Bizim)
Your (Sizin)
Their (Onların)

Örnek Cümleler:

My book is red. (Benim kitabım kırmızı)
Your pencil is good. (Senin kalemin güzel)
His father is doctor. (Onun babası doktor)
Her sister is 29 years old. (Onun kız kardeşi 29 yaşında)
Its name is Boby. (Onun adı Boby)
Our flat has 4 rooms. (Dairemiz dört odalı)
Your brother is tall. (Kardeşiniz uzun)
Their car is blue. (Onların arabası mavi)

Hatırlatma : Her ne kadar its ile it’s benzermiş gibi görünse de ikisi birbirinden farklıdır.
its = “onun”
it’s = “it is” (kısaltması)

Hatırlatma 2: Tüm bunları çalışırken, körü körüne ezberden kaçının. Örneğin, özne olarak Ayşe ismini kullanacaksanız, Ayşe’nin aynı anda “she ” kelimesiyle aynı işlevi gördüğünü unutmayın.
Ayşe is a student. (Ayşe bir öğrencidir.)
She is a student. (O bir öğrencidir.)

İkisi de gramer yönünden aynı anlama sahiptirler. Yardımcı fiil Ayşe için neyse, she için de aynı olacaktır. Öznemiz Ahmet ise, aynı kural burada da geçerli olacaktır. Ahmet ve “he” aynı yardımcı fiilleri alacaklar, olumsuz cümlede aynı biçimde ek alacaklardır. Ahmet ve “he” / Ayşe ve “she” arasında hiçbir fark yoktur. Sadece ismin yerine şahıs zamiri kullanmış oluruz.

(SENTENCE STRUCTURE)

İngilizcede bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için bir öznesi (subject) ve yüklemi (predicate) olması gerekir.

I eat.

Özne + yüklem

Cümlede yüklem yapılan eylemdir, özne ise bu eylemi yapandır.Bu cümle Türkçeye Ben yerim olarak çevrilebilirse de daha çok, gizli özne kullanılarak Yerim.biçiminde ifade edilir.Fiile sorulacak “kim yapar?”sorusu,yani bu durumda “kim yer?”sorusunun karşılığı öznedir: (Ben) yerim.

Bir cümlenin öznesinde zamir yada isim kullanılır.

 

The students eat. :Öğrenciler yer.

İsim/özne yüklem : isim/özne yüklem

 

Cümlede yüklemin ne (yi)yaptığı sorusuna cevap veren öğe nesnedir(object).

The students eat meat. : öğrenciler et yer.

Özne yüklem nesne özne nesne yüklem

Öğrenciler ne (yi)yer : et yer Türkçede öğe diziminin farklı oluşuna dikkat ediniz.

İngilizcede bütün fiiller nesne olamazlar. Örneğin go(gitmek)fiiline neyi gitti sorusu sorulmaz,dolayısıyla böyle fiiller nesneyle kullanılamazlar.Bu fiillerden bazıları şunlardır

Go (gitmek) come (gelmek) run (koşmak) swim(yüzmek) sleep (uyumak) stay (kalkmak) sit (oturmak)lie(uzanmak)vb.

Nesne alan fiillere geçişli fiil (transitive verbs) nesne almayanlara geçişsiz fiil (intransitive verbs)denir.

Cümlede isimler özne ve nesne olarak kullanıldığında ikinci kez tekrarlanmamak için zamirler(pronouns) yer değiştirirler.Zamir ,isim yerine kullanılan sözcüklere denir.the students ismi yerine theymeat ismi yerinede it (o,onu) zamirleri kullanılabilir. Zamirlerin öznel (subjective) ve nesnel (objective) durumları vardır. (onlar),

 

They eat it : onlar onu yerler.

Özne + yüklem + nesne

Cümlede fiil (yüklemi) niteleyen, yani fiilin nasıl,nerede,ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklere zarf (adverb) denir.
Zarflar eğer cümlede nesne varsa nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.

The students eat meat hungrily at school on Sundays.

Öğrenciler Pazar günleri okulda iştahla et yerler

1. Özne ( kim yer?)
2. Yüklem (ne yapar?)
3. Nesne (ne yerler?)
4. Hal zarfı(nasıl yerler?)
5. Yer zarfı (nerede yerler?)
6. Zaman zarfı (ne zaman yerler?)

Bir cümlede bütün bu öğelerin bulunması gerekli değildir,ama bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.

İsimlerin niceliği hakkında bilgi veren sözcüklere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.

The new students eat fresh meat.
(Yeni öğrenciler taze et yerler. )

 

İngilizcede istisnai durumlar dışında hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçede olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak herşeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar.

İngilizce bir cümle yapılırken ;

ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN

sıralaması uygulanır.

Örneğin:

Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi cümlesi,

Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce mantığı ile yapılır
Ö Y N B Y Z

İngilizceyi kısa sürede öğrenebilmenin gerek ve yeter koşulu iyi Türkçe altyapısına sahip olmaktır. Kullandığı malzemenin Türkçe gramerindeki karşılığını bilmeyen bir insanın İngilizce öğrenebilmesindeki başarı ne derece gerçekçidir.

 

Basit İngilizce cümleler kurma:

Basit cümleler sadece tümcenin temel öğelerini barındıran cümlelerdir. Basit cümleler herhangi
bir yan cümle içermez. Aşağıdaki örnek cümleler basit cümlelerdir.
Cümleler özne, fiil ve bir nesneden / tamamlayıcıdan oluşmaktadır.

I drink milk.
They read book.
I walk for three hours.
I slept all day.
İngilizcede basit cümleleri en yalın haliyle 4 biçimde kurabiliriz:

Subject-Verb (Özne – Fiil)

Ahmet sleeps.
Ahmet is eating.
Ahmet will arrive next week.

Subject-Verb-Adjective (Özne -Fiil -Sıfat)

He is funny.
The students are lazy.
Ahmet seems angry.

Subject-Verb-Adverb (Özne -Fiil -Zarf)

Ahmet is here.
Flowers are everywhere.
No one was there.

Subject-Verb-Noun (Özne -Fiil – İsim)

She is my mother.
The men are techers.
Mr. Jones is a teacher.

Kaynak:https://www.ingilizc.com/

İngilizce’de cümle öğelerinin sıralanışıyla alakalı güzel videolarımız var, onları izleyelim:

Şimdi de oyunlara bir göz atalım:

http://www.eslgamesplus.com/verb-to-be-auxiliary-verb-am-is-are-esl-grammar-activity/

http://www.primarygames.com/langarts/simplesentences/

http://www.softschools.com/language_arts/games/sentence_structure/form_a_sentence/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir