SIFATLAR ve ZARFLAR / ADJECTIVES and ADVERBS

Sıfatlar ve zarflar birlikte öğrenilirse, öğrenme daha kalıcı ve etkili olur. Zarflar genellikle sıfatların ( adjectives ) sonlarına
( -ly ) takısı getirilerek elde edilir.

– He is a slow player. (O yavaş bir oyuncudur.)
– He plays slowly. (O yavaş oynar.)

– He is a brave boy. (O cesur bir çocuktur.)
– He fights bravely. (Cesurca kavga eder.)

Söylediğimiz gibi bu cümlelerde sıfatan sonuna -ly eki getirilerek zarf elde edilmiştir. Sıfat olan kelimeler ismi, zarf olan kelimeler de fiili nitelemiştir.

Aşağıda, sonuna -ly getirilerek zarf yapılan bazı sıfatlar ve örnekler verilmiştir.
►happy – happily
– She is a happy girl. (O mutlu bir kızdır.)
– She is dancing happily. (O mutlu bir şekilde dansediyor.)
sad – sadly
– My dad is very sad today. (Babam bugün çok üzgün.)
– The singer is singing sadly. (Şarkıcı üzgün şarkı söylüyor.)
quick – quickly
– John is a quick player. (John hızlı bir oyuncudur.)
– John plays basketball quickly. (John hızlı bir şekilde basketbol oynar.)
bad – badly
– Some students are really bad. (Bazı öğrenciler gerçekten çok kötü.)
– Some students behave badly in the classroom. (Bazı öğrenciler sınıfta kötü davranıyorlar.)

Yukarıda bahsedilen kural bütün zarflar için geçerli değildir. Bazı sıfatlar, bu kuralın dışında kalırlar ve düzensiz değişirler. Bu zarfların mutlaka ezberlenmesi gerekmektedir.

good – well

– Mr. Halloway is a good teacher. (Bay Halloway iyi bir öğretmendir.)
– He teaches well. (O iyi öğretir.)

Birinci cümlede “good” ismi nitelerken “well” fiili nitelendiriyor. Standart kurala göre good sıfatı zarf olduğunda goodly olması gerekmektedir. Fakat düzensiz olduğu için tüm kurallardan bağımsız olarak değişmektedir.

► Bazı kelimeler ise hem sıfat olarak ve hem de zarf olarak kullanılabilirler. Bunların tamamen ezberlenmesi lazımdır.


fast – fast (hızlı)
hard – hard  (zor, güç)
early – early (erken)
late – late (geç)
high – high (yüksek)
low – low (alçak)
near – near (yakın)
far – far (uzak)
deep – deep (derin)
much – much (çok)
little – little (az)
direct – direct (doğrudan)
wrong – wrong (yanlış)
enough – enough (yeterli)
pretty – pretty (hoş, tatlı)
straight – straight (düz, direk)
kindly – kindly (nazik)

Yukarıda belirtilenlerin dışında da hem sıfat hem zarf olarak kullanılabilen kelimeler vardır, ancak en yaygın olanlar yukarıda verilenlerdir.

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

I want a fast car. (Hızlı bir araba istiyorum.)
My car must go fast. (Arabam hızlı gitmeli.)

There is a bus-stop near my house. (Evimin yakınında bir otobüs durağı var.)
The bus goes near my house. (Otobüs evimin yakınından geçer.)

Deep rivers are dangerous. (Derin nehirler tehlikelidir.)
Don’t dive very deep. (Fazla derine dalma.)

The traffic sign is wrong. (Levha yanlış.)
People will get it wrong. (İnsanlar onu yanlış algılayacaklar.)

The wall around the garden is high. (Bahçenin etrafındaki duvar yüksek.)
The trees near it grow high too. (Yanındaki ağaçlar da yükseliyor)

► Genelde -ly ile biten kelimeler adverb ( zarf ) olur. Fakat -ly ile biten sıfatlar da vardır. Bunların kindly (nazikçe)haricindekilerin adverb (zarf) hali yoktur. Aşağıda bu zarflara birkaç örnek verilmiştir.
lovely, lively, lonely, lowly, likely, elderly, timely, silly

Bunların adverb ( zarf  ) hali manasını verecek şekilde kullanmak icap eden durumlarda, bu manalara yakın başkaadverb ( zarf ) lar kullanılır ya da zarf cümleciği şeklinde anlatılır.

– All my friends are friendly. (Arkadaşlarımın hepsi candandır.)
– They behave in a friendly way. Candan davranırlar. (Canayakın bir şekilde davranırlar )

– A new rise in salaries are likely. The government will probably give a rise in salaries.
 (Maaşlarda yeni bir artış muhtemel. Yeni hükümet muhtemelen maaşlara zam yapacak.)

Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi friendly sıfattır ve zarf hali in a friendly way şeklinde anlatılmıştır. Ve “likely” sıfattır ve zarf hali “probably” olarak anlatılmıştır.

Bazı sıfatlar -ly alınca; adverb (zarf) olurlar. Fakat bunlar sıfat oldukları zamanki anlamı zarf oldukları zaman taşımazlar ve farklı anlamlar alırlar.

Örneğin, high yüksek demektir fakat highly yüksek(çe) değil “oldukça”, “ziyadesiyle” manasında kullanılmaktadır. Low alçak demektir. Fakat lowly alçak(ça) değil “alçak gönüllülükle” demektir.

İşte bunun gibi sıfat manası ile zarf manası birbirinden değişik şekillerde mana veren kelimeler vardır ve bunlar dikkate alınmalıdır. Bunların kuralları yoktur. İstisnai durumları vardır ve ezberlenmeleri gerekir. Bunlar genelde aşağıdaki kelimeledir.
high: yüksek – highly: ziyadesiyle
low: alçak – lowly : tevazuyla
near: yakın – nearly: neredeyse
late: geç – lately: son zamanlarda
hard: zor, güç – hardly: ancak, güç, bela
direct: direkt, dosdoğru – directly: dobra dobra, açıkça
warm:sıcak – warmly:samimiyetle
hot:sıcak – hotly: iştiyakla, canı gönülden
cool: soğuk – coolly : soğuk davranarak
cold:soğuk – coldly: samimiyet vermeksizin
present: hali hazırda – presently: derhal, hemen
short: kısa – shortly: hemen, özet olarak kısaca
scarce: nadir, ender – scarcely: zar zor
bare: çıplak, kıraç – barely: ancak, güç bela
sure: emin, kesin – surely: kesinlikle, emniyetle
Kaynak:http://www.dersimizingilizce.com

Şimdi de öğrendiklerimizi bir videoyla destekleyelim:

Şimdi de öğrendiklerimizi oyunlar vasıtasıyla bir test edelim:

http://www.eslgamesplus.com/adjectives-adverbs-ly-rally/
http://www.turtlediary.com/grade-4-games/ela-games/adjective-vs-adverb.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/adverbs

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir